Posted by: lhabu | 2010/07/02

ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་དཔང་རྟགས།

 

ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་དཔང་རྟགས།

ནགས་ཤོད་རིག་རལ།images[5]

  ད་རེས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་མ་འགོར་བར་ཁོང་གི་ལོ་རྒྱུས་གཙོ་བོར་བྲིས་པའི་གཟི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བསྡུ་གསོག་བརྒྱབ་འདུག  དེབ་དེ་ནི་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བཏོན་པ་དང་། བྲི་མཁན་ཡང་རྒྱ་མི་ཡིན་པ་བཅས་ཐོག་མར་དེབ་དེ་མངལ་ནས་ལྷུང་བ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་མེད་མོད།  འོན་ཀྱང་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་སླར་ཡང་འཇུས་པ་དང་། ཁོང་གི་སྐེ་ལ་རལ་གྲི་ཁྲག་ཅན་འཕྱར་བཞིན་པའི་དུས་དེར་གློ་བུར་དུ་དེབ་དེ་བཙན་བཀག་གཏོང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།  ངའི་བློ་ལ་དྲི་བ་འདི་ཤར་མྱོང་ཡོད་མོད། མང་ཆེ་བར་དེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་ལ་མ་དགའ་བྱུང་ཚེ་དེབ་ལ་ཡང་མ་དགའ་བ་རེད་བསམ་བྱུང་།  ཕྱིས་སུ་དཔེ་དེབ་དེ་གློག་ཡིག་ཐོག་ནས་བཀླག་རྒྱུ་བྱུང་བས་རྒྱ་གཞུང་གིས་དེབ་དེ་བཙན་བཀག་གཏོང་དོན་ལ་ཡང་གོ་བ་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་།

2010ལོའི་ཟླ་6ཚེས་24ཉིན་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཁང་ནང་དུ། “མཁྲིས་ནད་ཅན་གྱིས་གངས་རི་སེར་པོར་མཐོང་མོད་གངས་རིའི་ཁ་མདོག་དཀར་པོ་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་ལ་སུས་ཀྱང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་”ཅེས་དང་།  “སྨྱོན་པ་ཁྱུ་ཞིག་གིས་མི་མ་སྨྱོ་བ་ཞིག་ལ་ཁྱོད་སྨྱོན་པའོ་ཅེས་བརྗོད་ནའང་མི་དེ་སྨྱོན་པར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་”ཅེས་བཤད་ནས་རང་གི་བདེན་པ་རྩོད་འདུག  སྐད་ཆ་དེ་དག་གོ་དུས་གཟི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཆའི་ནང་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཕྱོགས་གཡས་གཡོན་དུ་ཚོང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ནམ་ཞག་ཕྲེང་བའི་ནང་དེབ་དཀར་གཙོས་པའི་ལྗགས་རྩོམ་ལུས་དང་འབྲལ་མེད་འཁྱེར་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་ཡང་བདེན་པ་ལོས་ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་འདུག 

  ད་རེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་བཀལ་བ་ནི་ལོ་12གོང་ནས་དཀར་འདོན་བྱས་ཚར་བའི་དུར་སྔོག་གི་ཉེས་པ་དེ་རེད། ཉེས་པ་དེ་ཐོག་མ་ནས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་བྱས་པ་རེད་ལ།  སྐབས་དེ་དུས་དག་སེལ་བྱས་ཚར་བ་མ་ཚད།  འདས་པའི་ལོ་12རིང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གླེང་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མེད།   གཟུགས་མེད་གྲིབ་བཟོ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་དེ་ཐོག་མར་1998ལོར་ཁོང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་དང་འབྱུང་ལུགས་འབྱུང་སྟངས་འདི་ལྟར་ཡིན་པར་འདུག

 དེ་ཡང་1998ལོའི་གོང་ནས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་རིག་དངོས་གཅེས་ཉར་དང་ཉོ་ཚོང་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཡུ་གུར་གཙོས་པའི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚོང་རྒྱག་པར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་འདུག  1998ལོར་ཁོང་རང་ཡུ་གུར་དུ་སླེབས་སྐབས་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཨ་པོ་ལི་རྫི་ཟེར་བའི་ཡུ་གུར་བ་ཞིག་གིས་གཉེར་བའི་རིག་དངོས་ཚོང་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཕྱིན།  ཨ་པོ་ལི་རྫིས་ཀརྨ་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཚོང་ཁང་གི་སྦུག་ནས་ཅ་དངོས་རྙིང་པ་འགའ་ཞིག་བཏོན་རྗེས་ཀརྨ་ལ་མིག་བསྟན།  ས་གདན་ཧྲལ་ཧྲུལ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རི་མོ་ཡོད་པས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་དགའ་པོ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཀརྨས་དེ་དག་ཉོ་བར་བྲེལ་བ་མ་བྱས་པར་ཨ་པོ་ལི་རྫིའི་ས་ནས་ཅ་དངོས་དེ་དག་གི་དཔེ་རས་ཧྲུག་འགའ་གཙོས་པའི་དངོས་རྫས་དྲུག་བླངས་རྗེས་པེ་ཅིང་ལ་ཁྱེར་ནས་རིན་ཐང་ཅན་ཡིན་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་རྗེས་ཉོ་མིན་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་བྱས་ནས་ས་དེ་ནས་ཐོན་འདུག  དོན་དངོས་ཐོག་ཅ་དངོས་དེ་དག་ནི་ཨ་པོ་ལི་རྫི་གཙོས་པའི་མི་ལྔས་དུར་ས་བསྔོགས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག  ཀརྨ་ལོག་པའི་རིང་དུ་ཁོང་ཚོ་མི་ལྔ་ལས་གསུམ་ཁ་མཐུན་ནས་མི་གཞན་གཉིས་པོར་ཅ་དངོས་དེ་དག་བོར་སོང་བ་དང་ཁོང་གཉིས་ཀྱིས་བརྐུས་སོང་བ་རེད་ཅེས་བཤད། དེ་ལྟར་མི་གཉིས་པོ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ལངས་ནས་ཉེན་རྟོག་པ་ལ་ཁ་པར་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་འཇུས།  ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཚ་འདྲི་བྱེད་སྐབས་ཁོང་ཚོས་ཅ་དངོས་འགའ་ཞིག་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་བཙོངས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད།  ཉེན་རྟོག་པས་ཀརྨ་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་རྗེས་ཨ་པོ་ལི་རྫི་སོགས་ལ་ཁ་པར་བརྒྱབ་བཅུག་པ་དང་། མྱུར་དུ་ཡུ་གུར་ལ་ཡོང་ན་ཅ་ལག་ཡག་པོ་འཚོང་རྒྱུ་ཡོད་བཤད།  ཀརྨ་ཡང་རིག་དངོས་དཔྱད་བཤེར་བའི་ས་ནས་གྲུ་ཙི་དེ་དག་གནའ་རྫས་སྤུས་མ་ཡིན་པ་ཧ་གོ་བས་ཀོ་ཁུག་ནང་དུ་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་ཅུ་ལྷག་བཅུག་ནས་ཡུ་གུར་ལ་ཐོན་ཕྱིན་འདུག  སྐབས་དེ་དུས་ཨུ་རུམ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གནམ་ཐང་དུ་རྒྱ་མིའི་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀརྨ་སྒུག་ནས་བསྡད་པ་དང་། གནམ་ཐང་དུ་སླེབས་པ་དང་ཀརྨའི་རྐང་ལག་རེ་ལ་རྒྱ་མི་ཉེན་རྟོག་པ་རེ་འཐམས་ནས་འཇུས་འདུག  ཉེན་རྟོག་པ་དེ་དག་གིས་ཀརྨ་ལ་རྒྱག་རྡུང་འདྲི་རྩད་བྱས་ཀྱང་ཀརྨས་ཁས་ལེན་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མི་འདུག མཐའ་མ་ཉེན་རྟོག་པས་ཨ་པོ་ལི་རྫི་འཁྲིད་ཡོང་བ་དང་། ཨ་པོ་ལི་རྫིས་ངུ་བཞིན་དུ་ཀརྨ་ལ་ཁས་ལེན་རོགས་བཤད།  ཀརྨས་ཨ་པོ་ལི་རྫི་ལ་གཤེ་གཤེ་གཏོང་བཞིན་དུ་ངས་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། ངས་ཁྱོད་རང་གི་ས་ནས་ཁྱེར་བ་ནི་མ་དཔེ་འགའ་ཞིག་རེད། དེ་དག་དགོས་ན་ངས་གྲོགས་པོ་བོས་ནས་འདི་རུ་འཁྱེར་ཡོང་ཆོག་བཤད།  ཕྱིས་སུ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱབ་པ་ལྟར་གྲོགས་པོས་ཅ་དངོས་དེ་དག་ཡུ་གུར་ལ་འཁྱེར་ཡོང་འདུག  ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་པར་ཆས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། ཅ་དངོས་དེ་དག་པར་དུ་བླངས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་བྱས་རྗེས་ངོམ་དགོས་བསམས།  འོན་ཀྱང་ཅ་དངོས་དེ་དག་ས་ལ་བཤམས་སྐབས་ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ཡིད་ཐང་ཆད་འདུག  རས་ཧྲུལ་གཙོས་པའི་ཤིང་དམ་དུམ་འགའ་ཞིག་རེད། ཅ་དངོས་འདི་དག་རེད་དམ་ཞེས་ཉེན་རྟོག་པས་ཨ་པོ་ལི་རྫི་ལ་དྲི་སྐབས།  ཨ་པོ་ལི་རྫིས་རེད་ཅེས་ལན་བརྒྱབ།  ཉེན་རྟོག་པས་ད་གཟོད་ཀརྨ་དང་ཁོང་ཚོའི་དུར་སྔོག་བར་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་། ཀརྨ་ལ་རིག་དངོས་ཉོ་ཚོང་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པར་བརྟེན་ཁ་སྐྱེངས་པར་གྱུར་འདུག 

ཕྱིས་སུ་བོད་སྐྱོར་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་དང་ཁོང་གི་གྲོགས་པོ་མཉམ་དུ་ས་དེར་ཡོང་ནས་བཤད་རེས་བྱས་མཐར།  ཉེན་རྟོག་པས་ཀརྨར་སྒོར་ཁྲི་བཞིའི་གཏའ་དངུལ་བཞག་ཏུ་བཅུག་རྗེས་གློད་དཀྲོལ་བཏང་།  ཀརྨ་རང་ཁྱིམ་དུ་ལོག་ནས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་ཕྱིན་རྗེས་སླར་ཡང་ཡུ་གུར་དུ་ཡོང་སྟེ་ཉེན་རྟོག་པས་གཞུང་བཞེས་བཏང་བའི་སྒོར་ཁྲི་བཞི་ཅུ་དང་། གཏའ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་ལེན་པར་ཕྱིན་འདུག  ཉེན་རྟོག་པས་དངུལ་དེ་དག་གཏན་ནས་སློག་རྩིས་མེད་པ་དང་། ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཐབས་ཇུས་སྣ་ཚོགས་འཐེན་ནས་ཡུ་གུར་དུ་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་ཕྱིན་ཏེ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སྐྱེལ་བྱས་པར་བརྟེན་ཁོ་པ་སླར་ཡང་བཙོན་ཁང་ནང་གཟའ་འཁོར་གཅིག་བཅུག་འདུག  ཕྱིས་སུ་ཉེན་རྟོག་པས་ཀརྨ་ལ་གཏའ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་བཞི་པོ་དེ་དང་གཟི་བྱུར་སྐེ་རྒྱན་བསློགས་པ་ཕུད། ད་དུང་ཡོང་ན་ཡང་བསྐྱར་བཙོན་དུ་འཇུག་གི་ཡིན་བཤད་ལ། བུ་ལོན་གཞན་པ་འདེད་པར་མི་ཡོང་རྒྱུའི་མནའ་བསྐྱལ་བཅུག་པ་དང་། ཉེན་རྟོག་པ་རྣམས་ལ་གྱོད་རྒྱག་མི་ཡོང་ཞེས་ཡི་གེ་འབྲི་རུ་བཅུག་རྗེས་བཙོན་ཁང་ནས་བཏང་འདུག ངོ་མ། ཁ་དང་ཞལ་ཐུག་དུས་མི་སེར་ཕམ་རྒྱུ་ལས་ཅི། 

གལ་སྲིད་སྐབས་དེ་དུས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་ན་སྒོར་ཁྲི་བཞི་བཅུ་དང་གཟི་བྱུར་འགའ་ཤས་ཆེད་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཉེན་རྟོག་པ་དང་གཏུག་རེས་བྱེད་མི་སྲིད་དེ། རྒྱུ་ནོར་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན་ཆུང་ཆུང་ཡིན་ལ།  མི་སུ་ཡིན་ཡང་སྐེ་འཁྱེར་ནས་ཞགས་པ་ཉོ་ག་ལ་སྲིད།  འོན་ཀྱང་བརྙས་བཅོས་གཟེད་མི་འདོད་པའི་གཤིས་ཀ་དང་བདེན་པ་རྩོད་འདོད་པའི་སྤོབས་པ་དེ་དག་གིས་ཉེན་རྟོག་པ་དང་ཡང་ཡང་གཏུག་རེས་བྱས་འདུག 

མི་རྣམས་ལ་ད་དུང་དོགས་པ་འདི་འདྲ་ཡང་ཡོང་བ་སྟེ།  ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་གླས་ནས་གྱོད་གཏུག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་མགོ་ལ་ཉེས་པ་དེ་སླར་ཡང་ལྷུང་དོན་གང་ཡིན་ནམ།  ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཨ་རིའི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ས་རུ་མགྲོན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་པར་གྲབས་གཤོམ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཉེས་པ་དེ་བཀལ་ནས་བཀག་ཉར་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ད་དུང་ཀརྨས་ཁོར་ཡུག་ཙམ་མ་ཚད། གཟི་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་དངོས་རྣམས་ཀྱི་རིན་ཐང་ལ་སྲུང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ཉེས་པ་དེ་སླེབས་དོན་གང་ཡིན་ནམ།  གཟི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་ཚར་གཅིག་བཀླགས་ན་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་མགོ་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བའི་ཉེས་པ་འདི་དག་ནི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོགས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དཔེ་དེབ་འདི་བཙན་བཀག་གཏོང་དོན་ཡང་བདེན་པ་དེ་དག་འགེབས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག

གཞན་ཡང་།  རྒྱ་གཞུང་ནས་བཀྲམ་པའི་ཉེས་ཆད་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལ་1998ལོར་དུར་སྔོག་གི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་དང་།  དེ་རིང་2010ལོར་སླར་ཡང་ཉེས་པ་བསགས་པ་ཞེས་སྐད་ཆ་འགོ་མཇུག་མ་མཐུན་པ་ཞིག་བཤད་ཡོད་པ་མ་ཚད།  ཉེས་ཆད་ཁྲིམས་ཡིག་མགོ་ནས་མཇུག་བར་བཀླགས་ན་ཁྲིམས་ལ་རྒྱུས་མེད་པའི་མི་ཞིག་གིས་ཀྱང་སྐྱོན་དང་སྔ་ཕྱིའི་འགལ་བ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ནི་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་ཁྲིམས་རྭར།  “ཉེན་རྟོག་པས་ངོ་མ་རྫུན་ཞིག་བཟོ་དགོས་བསམས་ན། འདྲ་ཆགས་པོ་ཞིག་བཟོས་ན་ལེགས། གལ་སྲིད་ག་ས་གང་ནས་རྫུན་གྱི་ཨི་ཁུང་བརྡོལ་ན་མི་རྣམས་དགོད་བྲོ་བ་མ་ཚད་ཁྱོད་རང་ཚོ་ངོ་ཚ་ཁ་སྐྱེངས་ཡོང་གི་རེད་”ཟེར་བ་དེ་ཅིས་མི་བདེན།

<!–རིག་རལ།–>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: